خاطرات شهید چمران

 

چپى ها مى گفتند «جاسوس آمریکاست. براى ناسا کار مى کند.»راستى ها مى گفتند «کمونیسته.» هر دو براى کشتنش جایزه گذاشته بودند.ساواک هم یک عده را فرستاده بود ترورش کند.

یک کمى آن طرف تر دنیا، استادى سر کلاس مى گفت «من دانش جویى داشتم که همین اخیراً روى فیزیک پلاسما کار مى کرد.»

 


يکشنبه دهم 9 1387
X